การทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory system function)

soft-moss-covers-ancient-log-mystical-sunlightfiltered-forest (Website)

ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) หรือที่เรียกกันว่า ระบบเลือด เป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในร่างกายมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระบบนี้มีหน้าที่หลักในการลำเลียงสารอาหาร ออกซิเจน ฮอร์โมน และของเสียต่างๆ ไปยังและออกจากเซลล์ทั่วร่างกาย การทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบของระบบหมุนเวียนโลหิต

ระบบหมุนเวียนโลหิตประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่

 • หัวใจ (Heart): หัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ปั๊มเลือดไปทั่วร่างกาย มีสี่ห้องประกอบด้วย หัวใจบนซ้ายและขวา (Atria) และหัวใจล่างซ้ายและขวา (Ventricles) หัวใจเต้นเป็นจังหวะเพื่อส่งเลือดไปยังปอดเพื่อรับออกซิเจน และส่งเลือดที่มีออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
 • หลอดเลือด (Blood Vessels): หลอดเลือดแบ่งเป็นสามประเภทหลัก คือ
  • หลอดเลือดแดง (Arteries): นำเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
  • หลอดเลือดดำ (Veins): นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ
  • หลอดเลือดฝอย (Capillaries): หลอดเลือดขนาดเล็กที่เชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดและเซลล์
 • เลือด (Blood): เลือดประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสี่อย่าง ได้แก่
  • พลาสมา (Plasma): เป็นส่วนของเหลวที่มีสารอาหาร ฮอร์โมน และโปรตีน
  • เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cells): มีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจน
  • เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cells): ทำหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกัน
  • เกล็ดเลือด (Platelets): ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อมีบาดแผล

การทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิต

การทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิตสามารถแบ่งออกเป็นสองวงจรหลัก:

 • วงจรใหญ่ (Systemic Circulation): หัวใจบีบเลือดออกจากหัวใจด้านซ้ายเข้าสู่หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แล้วกระจายเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อเลือดสูญเสียออกซิเจนและรับคาร์บอนไดออกไซด์กลับมา จะกลับเข้าสู่หัวใจด้านขวาผ่านหลอดเลือดดำใหญ่ (Vena Cava)
 • วงจรเล็ก (Pulmonary Circulation): หัวใจด้านขวาบีบเลือดออกจากหัวใจเข้าสู่ปอดผ่านหลอดเลือดแดงปอด (Pulmonary Artery) ในปอด เลือดจะรับออกซิเจนและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ จากนั้นเลือดที่มีออกซิเจนจะกลับเข้าสู่หัวใจด้านซ้ายผ่านหลอดเลือดดำปอด (Pulmonary Vein)

ความสำคัญของระบบหมุนเวียนโลหิต

ระบบหมุนเวียนโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและการทำงานของร่างกาย:

 • การลำเลียงออกซิเจนและสารอาหาร: เลือดที่ไหลเวียนผ่านหลอดเลือดนำออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เพื่อให้เซลล์สามารถดำเนินกระบวนการเมแทบอลิซึมได้
 • การกำจัดของเสีย: เลือดนำของเสียเช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และของเสียจากกระบวนการเมแทบอลิซึมออกจากเซลล์ และนำไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสีย เช่น ปอดและไต
 • การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย: ระบบหมุนเวียนโลหิตช่วยในการกระจายความร้อนจากส่วนที่มีอุณหภูมิสูงไปยังส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำ เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่
 • การส่งสารเคมีและฮอร์โมน: เลือดนำสารเคมีและฮอร์โมนไปยังอวัยวะเป้าหมายเพื่อควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การควบคุมการเจริญเติบโต การเผาผลาญ และการตอบสนองต่อความเครียด

ปัญหาและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนโลหิต

มีหลายโรคและปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นกับระบบหมุนเวียนโลหิต เช่น:

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Diseases): เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Disease) โรคหัวใจวาย (Heart Failure) และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmias)
 • ความดันโลหิตสูง (Hypertension): ความดันโลหิตสูงสามารถทำให้หลอดเลือดเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke): เกิดจากการขาดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทำให้สมองเสียหาย
 • โลหิตจาง (Anemia): เกิดจากการขาดเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีความสามารถในการลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การรักษาและการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนโลหิต

การรักษาและการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนโลหิตมีหลายวิธี เช่น:

 • การรักษาทางการแพทย์: เช่น การใช้ยา การผ่าตัด และการบำบัดทางกายภาพ
 • การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์
 • การตรวจสุขภาพประจำปี: การตรวจสุขภาพเป็นประจำช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และทำการรักษาได้ทันเวลา

สรุป

การทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและการทำงานของร่างกาย การเข้าใจและดูแลรักษาระบบหมุนเวียนโลหิตให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพโดยรวมและการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมระบบหมุนเวียนโลหิตจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต?

ระบบหมุนเวียนโลหิตมีความสำคัญเนื่องจาก

 • การลำเลียงออกซิเจนและสารอาหาร: ระบบหมุนเวียนโลหิตนำออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เพื่อให้เซลล์สามารถดำเนินกระบวนการเมแทบอลิซึมได้
 • การกำจัดของเสีย: เลือดนำของเสียเช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และของเสียจากกระบวนการเมแทบอลิซึมออกจากเซลล์ และนำไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสีย เช่น ปอดและไต
 • การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย: ระบบหมุนเวียนโลหิตช่วยในการกระจายความร้อนจากส่วนที่มีอุณหภูมิสูงไปยังส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำ เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

โรคที่พบบ่อยในระบบหมุนเวียนโลหิตมีอะไรบ้าง?

โรคที่พบบ่อยในระบบหมุนเวียนโลหิต ได้แก่

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Diseases): เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Disease) โรคหัวใจวาย (Heart Failure) และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmias)
 • ความดันโลหิตสูง (Hypertension): ความดันโลหิตสูงสามารถทำให้หลอดเลือดเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke): เกิดจากการขาดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทำให้สมองเสียหาย
 • โลหิตจาง (Anemia): เกิดจากการขาดเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีความสามารถในการลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

วิธีการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนโลหิตให้แข็งแรงมีอะไรบ้าง?

การดูแลรักษาระบบหมุนเวียนโลหิตให้แข็งแรงสามารถทำได้ดังนี้

 • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ: การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือด และช่วยในการควบคุมน้ำหนัก
 • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์: เลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืชเต็มเมล็ด และอาหารที่มีไขมันดี เช่น ปลาและถั่ว
 • การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์: การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • การตรวจสุขภาพประจำปี: การตรวจสุขภาพเป็นประจำช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และทำการรักษาได้ทันเวลา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ :
 • Facebook :
 • Instagram :
 • twitter :
 • LINE :
 • เบอร์โทร :
 • แผนที่ :