การสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ในพืช (Energy production from sunlight in plants)

soft-moss-covers-ancient-log-mystical-sunlightfiltered-forest (Website)

การสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ในพืช (Photosynthesis) เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่งในธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้พืชสามารถสร้างอาหารและพลังงานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อพืชเอง แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการสนับสนุนชีวิตบนโลก

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่พืชใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตอาหาร โดยมีขั้นตอนหลักสองขั้นตอน คือ

 • การดูดซับแสง (Light Absorption): การดูดซับแสงเกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ (Chloroplasts) ซึ่งเป็นออร์แกเนลล์ที่มีสารสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คลอโรฟิลล์ดูดซับแสงสว่าง โดยเฉพาะแสงสีฟ้าและแสงสีแดง และแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีในรูปของ ATP และ NADPH
 • การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Fixation): ในขั้นตอนนี้ พืชใช้ ATP และ NADPH ที่ได้จากการดูดซับแสงเพื่อตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศในกระบวนการที่เรียกว่า Calvin Cycle ซึ่งเกิดขึ้นในสโตรมาของคลอโรพลาสต์ ผลลัพธ์ของกระบวนการนี้คือการผลิตกลูโคส (Glucose) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต

โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์

คลอโรพลาสต์เป็นออร์แกเนลล์ที่พบในเซลล์พืชและสาหร่าย ทำหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสง โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ประกอบด้วย:

 • เยื่อหุ้มสองชั้น (Double Membrane): คลอโรพลาสต์มีเยื่อหุ้มสองชั้นที่ช่วยในการควบคุมการเข้าออกของสารต่าง ๆ
 • แกรนุม (Granum): เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยแผ่นไทลาคอยด์ (Thylakoid) ซึ่งเป็นที่เกิดกระบวนการดูดซับแสง
 • สโตรมา (Stroma): เป็นของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ที่เป็นที่เกิดกระบวนการ Calvin Cycle

ความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

 • การผลิตอาหาร: การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่พืชใช้ในการผลิตกลูโคส ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ
 • การผลิตออกซิเจน: ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นผลพลอยได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
 • การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์: การสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ช่วยลดภาวะเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสามารถถูกกระทบได้จากปัจจัยหลายประการ เช่น

 • แสง: ความเข้มและความยาวคลื่นของแสงมีผลต่อการดูดซับแสงของคลอโรฟิลล์
 • น้ำ: น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การขาดแคลนน้ำสามารถลดประสิทธิภาพของกระบวนการนี้ได้
 • คาร์บอนไดออกไซด์: ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีผลต่อการตรึงคาร์บอนใน Calvin Cycle
 • อุณหภูมิ: อุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

ความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงมีการประยุกต์ใช้ในหลายด้าน เช่น

 • การเกษตร: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น การใช้แสงเทียมในการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน
 • การผลิตพลังงานชีวภาพ: การใช้พืชและสาหร่ายในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์ธรรมชาติ: การปลูกป่าและการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อเพิ่มการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และการผลิตออกซิเจน

สรุป

การสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ในพืชผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญและซับซ้อนที่ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้ กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อพืชเอง แต่ยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก ความรู้และการประยุกต์ใช้การสังเคราะห์ด้วยแสงยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

การสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรและทำไมจึงมีความสำคัญ?

การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) คือกระบวนการที่พืชใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตอาหาร (กลูโคส) และออกซิเจนจากคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ กระบวนการนี้สำคัญมากเพราะ:

 • ผลิตอาหาร: กลูโคสที่ผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นแหล่งพลังงานหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิต
 • ปล่อยออกซิเจน: กระบวนการนี้ผลิตออกซิเจนซึ่งจำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก
 • รักษาสมดุลของคาร์บอนไดออกไซด์: การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ ลดภาวะโลกร้อน

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสังเคราะห์ด้วยแสง?

มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่

 • แสง: ความเข้มและความยาวคลื่นของแสงมีผลต่อการดูดซับแสงของคลอโรฟิลล์
 • น้ำ: น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การขาดแคลนน้ำสามารถลดประสิทธิภาพของกระบวนการนี้ได้
 • คาร์บอนไดออกไซด์: ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีผลต่อการตรึงคาร์บอนใน Calvin Cycle
 • อุณหภูมิ: อุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสงมีบทบาทอย่างไรในการอนุรักษ์ธรรมชาติ?

การสังเคราะห์ด้วยแสงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติหลายด้าน

 • การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์: พืชช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ ลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การผลิตออกซิเจน: การปลูกป่าช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ ทำให้อากาศบริสุทธิ์และดีต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต
 • การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม: การปลูกพืชในพื้นที่เสื่อมโทรมช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่า

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ :
 • Facebook :
 • Instagram :
 • twitter :
 • LINE :
 • เบอร์โทร :
 • แผนที่ :