วัสดุปลูก คืออะไร? ทำไมจึงจำเป็นต้องใช้งาน

closeup-shot-moss-plants-growing-tree-branch-forest (Website)

วัสดุปลูก หมายถึง วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ปลูกพืช โดยทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ วัตถุปลูกสามารถมีส่วนประกอบเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกันก็ได้ อาจเป็นอินทรียวัตถุหรืออนินทรียวัตถุก็ได้

วัสดุปลูกที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สามารถเป็นแหล่งสำรองธาตุอาหารของพืช
  2. สามารถป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้เป็นประโยชน์กับพืช
  3. เป็นที่สำหรับคอยค้ำจุนพืชให้สามารถตั้งตรงได้
  4. สามารถแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างพืชกับช่องว่าง

วัสดุปลูกที่ดีส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกัน คือ ระบายน้ำได้ดี อุ้มน้ำ มีธาตุอาหาร การเลือกใช้วัสดุปลูกนั้นจำเป็นต้องศึกษาพืชที่ปลูกด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการผสมหรือใช้งาน

ถึงแม้ว่าวัสดุปลูกจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่การใช้วัสดุปลูกอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการออกดอกออกผล รวมถึงการออกสีสันตามลักษณะพันธุ์ของพืช เพราะบางครั้งพืชจะต้องใช้ธาตุอาหารที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของพืช เราจึงควรให้ปุ๋ยหรืออาหารเสริมของพืชเพื่อทดแทนด้วยเช่นกัน

วัสดุปลูกที่ใช้ในการขยายพันธุ์และปลูกพืช

– พีทมอส– ร็อควูล
– เพอร์ไลท์– เม็ดดินเผา
– เวอร์มิคูไลท์– ดิน
– หินภูเขาไฟ– ซีโอไลต์
– ดินญ๊่ปุ่น– สแฟกนั่มมอส
– กาบมะพร้าว– ขุยมะพร้าว
– แกลบเผา– เปลือกไม้