ม.ต้น เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง

สอบเข้า ม.4 น้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวสอบรายวิชาหลัก ๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ที่ยังจะจำแนกออกเป็นวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งมีเนื้อหาตั้งแต่ช่วง ม.ต้น

วิชาเคมี ที่มักจะออกข้อสอบ

– การจำแนกสาร
– ธาตุ สารประกอบ
– สารเคมีในชีวิตประจำวัน
– ปฏิกิริยาเคมี
– ความเข้มข้นของสารละลาย

วิชาชีววิทยา

– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยา
– หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชิต
– ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
– การดำรงชีวิตของพืช
– ระบบนิเวศ
– ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

คอร์สเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 (ทบทวนเนื้อหา + ข้อสอบ)

– ตัวต่อตัว แบบออนไลน์ (ZOOM, Meet) สอน 10 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง คอร์สละ 3,200 บาท
– ตัวต่อตัว แบบออฟไลน์ – ตัวต่อตัว แบบออนไลน์ (ZOOM, Meet) สอน 10 ครั้ง ครั้งละ 1.5
ชั่วโมง คอร์สละ 3,500 บาท
– แบบกลุ่ม (3-5 คน) แบบออนไลน์ (ZOOM, Meet) สอน 10 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง คอร์สละ
4,200 บาท
– แบบกลุ่ม (3-5 คน) แบบออฟไลน์ – ตัวต่อตัว แบบออนไลน์ (ZOOM, Meet) สอน 10 ครั้ง
ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง คอร์สละ 4,500 บาท